Tunnista markkinoinnin maturiteetti

Paniikki!, Ad hoc, Määritetty, Organisoitu, Hallittu vai Ennakoiva? Maturiteetti tarkoittaa kypsyyttä ja kyvykkyyttä, riippuen siitä mitä tarkalleen ottaen arvioidaan. Kuulostaa vähän konsultilta, mutta on lopulta melko suoraviivaista ja auttaa tekemään valintoja. Maturiteetti kertoo millaista arkea markkinointi-osastollanne eletään juuri nyt ja auttaa asettamaan tavoitteita huomiselle.


Tämän työkalun avulla voidaan tunnistaa markkinoinnin johtamisen tai käytännön tekemisen pullonkauloja. Kehitämme parhaillaan maturiteetin mittaamiseen työkalua. Pysy kuulolla!


Kypsyys: perusasioihin uppoavan murheen määrä


Kun tekeminen on toistuvaa ja siihen liittyy paljon yhteistyötahoja, aikatauluja ja tarkistuspisteitä, tarvitaan jonkin sortin prosessi. Sen yksinkertaisuus, työtä ohjaava vaikutus ja joustavuus muutoksessa kertoo korkeasta maturiteetista.


Prosessien tuotosten mittaamisen tulisi olla vakiintunutta ja dokumentaatio kohtuullisen määrämuotoista, jos se edes on relevanttia. Hyviä prosesseja ohjaa loppuasiakkaan tarve, ei sisäinen byrokratia. Prosessien kypsyyttä voidaan pisteyttää. Ja siten kehittää mitattavasti ihan omin voimin.


Kyvykkyys: Ihmisiä ja interaktiota painottava toimintakyky


Toinen maturiteetin mittaustavoista painottaa peruskäytäntöjen lisäksi markkinoinnin kehittämisen tapoja, muutosvalmiutta, kommunikaatiota ja sitä miten prosessit tai ihmiset liittyvät toisiinsa.


Arviot kyvykkyydestä ovat pisteytystä väljempiä ja suusanallisia arvioita, kehitysideoita ja tehtävälistoja. Kyvykkyyttä voidaan arvioida myös yksilötasolla suhteessa henkilön omiin kehittymistavoitteisiin.


Paniikki

Markkinointi funktiona käytännössä olematon tai resurssit erittäin niukat. Tyypillistä kriisit, joihin ei ole varauduttu; messut, joille ollaan menossa, mutta konsepti puuttuu ja “jotain tarttis keksiä ja äkkiä”.


Autamme hahmottamaan mitä ylipäätään kannattaisi tehdä ja millaisin resurssein. Jos joku on tässä tilanteessa jo vastuussa markkinoinnista, pistämme perusasiat vähän äkkiä paikoilleen: kenelle puhutaan, mitä luvataan ja missä kanavissa tai välineissä päästään testaamaan? Siitä lähdetään sitten pienin askelin eteenpäin, jos organisaatio on markkinoinnin takana.

Muistathan että jos tehtävä on sinulle mahdoton, on se kumppanillekin melko hankala. Ulkoistaminenkin vaatii perusasiat taustalleen.


Ad hoc

Markkinointia tehdään niukoin resurssien, budjetti ja ihmisresurssit jonkun muun kuin tekijän näpeissä. Tekeminen on to do -listojen äärellä raskaasti hengittelyä ja muualta organisaatiosta tulevien tarpeiden täyttämistä. 


Ad hoc vaivaa myös sellaisia organisaatioita, joissa markkinointiin tehdään suuria panostuksia. Ne vain eivät ole järkevä kokonaisuus. Autamme hahmottelemaan yrityksen ja sen asiakkaiden kannalta tärkeimmät kokonaisuudet, joihin pitää keskittyä. Avainasemassa on perusteltu tekemättä jättäminen. Laaditaan todo-listojen ohelle not todo-listoja.

Jos jää happea, tulemme kulkemaan pitkäjänteisesti rinnallesi, rakentamalla markkinointiin ohjausmallin. Se on jäsennetty tapa tehdä yhteistyötä, toteuttaa suunnitelmaa, mitata ja reagoida muutoksiin.


Määritetty

Markkinoinnilla on vuosikello ja ehkä jopa strategia ja budjettikin. Tekeminen on toimenpidelähtöistä (ja mahdolliset mittarit mittaavat toimenpiteiden määriä).

Yllä kuvattu vähän inhorealistinen maturiteettitaso on totta yllättävän usein. Mittarit ovat vääriä ja määrä ohjaa tekemistä. Muistuttaa usein pelkästään tapaamismäärillä mitattavan myynnin tilannekuvaa. Ehkä organisaatiossanne on totuttu arvioimaan laatua määrällä. Markkinoinnissa toimenpide ei kuitenkaan voi koskaan olla mittari.


Usein tällaisessa tilanteessa markkinoinnin haaveena ovat mm. paremmat sisällöt ja ylipäätään asiakaslähtöisempi ajattelu. Meillä on työkalut sisältölähtöisyyteen, mutta et voi tehdä sitä yksin.

Et myöskään voi ajatella että ammattimaiset sisällöt revitään jo entisestään töihinsä hukkuvien asiantuntijoiden selkänahasta ”tosson sulle aihe, ala kirjoittaa” -motivaatiolla. Ehei! Tarvitset ennakoitavuutta, ammattilaisten apua ja paljon, paljon, paljon aikaa sitouttaa organisaatiota. Rakennamme asiakkaidemme kanssa SiSu-prosessin, joka on suummitelmallisen sisällöntuotannon ydin.


Organisoitu

Tekeminen on organisoitu sisältöteemojen ja niistä johdetun sisältökalenterin ympärille. Dataa on käytössä - mutta vielä huonosti informaatiota. Kaikki toiminta perustuu sisältöihin.

Ostamisen osaamista ja prosessiosaamista löytyy jo.


Organisoidussa markkinoinnissa alkaa homma rullata ja yhteistyö myynnin kanssa saattaa olla jo dialogin tasolla. Nyt viimeistään alkavat erilaiset tehostamisen mahdollisuudet kummitella takaraivossa, eikä aikaakaan kun ollaan automaatiokeskustelussa.


Tällä maturiteettitasolla todennäköisesti onkin jo jotain automatisoitavaa ja muutenkin ollaan sillä tavalla perusasioiden yläpuolella, että voidaan luotettavasti mitata sisältöjen vaikuttavuutta. Olettaen että kanavien suhteen ei olla ysärillä. Moderni markkinointi, jossa päätökset tehdään datan avulla on muutaman askeleen päässä.


Ehdotamme että lähdetään yhdessä – valittujen kumppanien avulla – kehittämään kanavia ja sisältöjä sprinteissä. Autamme tekemään työtä niin, että projektit ovat kiinni strategisesti tärkeimmissä hankkeissa, ihmisissä ja numeroissa ja niiden työskentelymenetelmät ovat mahdollisimman ketteriä. Verkostomme kautta löydämme projekteihin oikeanlaista osaamista juuri silloin kun sitä tarvitaan.


Hallittu

Sisältölähtöistä tekemistä, jota suunnitellaan yhdessä liiketoiminnan kanssa. Sisäinen yhteistyö yli osastorajojen säännöllistä ja rutinoitua. Datasta johdettua tietoa hyödynnetään suunnittelussa ja tulosten mittaamisessa. Markkinoinnin tuotantoa ostetaan ulkoa viisaasti, tärkeimpiä duuneja ei ulkoisteta.


Tällä maturiteettitasolla markkinointi, myynti ja viestintä ja palvelu ovat usein integroituneet toisiinsa. Voidaan todenteolla puhua markkinoinnin kehittämisestä. Nyt viimeistään tulee ajankohtaiseksi huomioida kumppanitarpeet, aina ammattimaisesta valinnasta yhteistyön johtamiseen ja strategisten kumppanuuksien muodostamiseen. Suhteiden johtaminen korostuu.


Meillä on yli 200 tunnistetun tekijän ja toimittajan verkosto, josta etsimme asiakkaillemme tuoreita vaihtoehtoja. Ja jos nykykumppaneissa on potentiaalia, autamme vahvistamaan niitä suhteita.

Myös markkinoinnin rooli strategian valmistelussa tulee tapetille. Jos haluttua paikkaa valmistelussa tai johtoryhmässä ei ole, ohjausmallimme avulla voit löytää kiinnittymistapoja strategiseen päätöksentekoon. Työkaluinamme ovat ohjausryhmä- ja mittaamiskäytännöt, joiden kanssa on hyvä aloittaa liiketoiminnallisen vaikuttavuuden todentaminen.Ennakoiva

Markkinointi on eturintamassa tuottaen tietoa markkinasta, asiakkaista ja nousevista trendeistä liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Markkinoinnin työ on hyvin strategista ja kumppanit tuottavat arvoa. Hankkeet ja kokeilut ovat tasapainossa.


Ennakointi ei ole saavuttamaton haave, vaan mindset, jonka voi valita. Käytettävissäsi on valtava määrä dataa, josta voit järjestellä näkemyksellisiä avauksia. Kyse on vain siitä, miten keräät tuota dataa ja luot siitä toimintaa ohjaavaa informaatiota. Avitamme strategiatyötä, jossa hyödynnetään ennakointia. Tutkijayhteistyö, data-analyysit, markkinaselvitykset, markkinaseuranta ja syvähaastattelut ovat kaikki keinoja joiden avulla päästään pureutumaan tulevaan. Jos mahdollista, kytkemme koko sisältötekemisesi trendeihin.


Yksi suosituimmista kehityssprintein tuotettavista työkaluistamme onkin Content Book. Se on sisällöntekijän linjanveto, jonka avulla on helppoa nivoa yrityksen tekemä sisältö kiinni markkinaan ja asiakkaisiin. Ennakoivalla tasolla toimivien markkinointiorganisaatioiden ei kuitenkaan pidä tuudittautua erinomaisuuteensa.


Muutos ei lopu ja ihmiset muuttuvat. Silloin saattaa olla paikallaan tiimin roolien uudelleen arviointi tai uudet rekrytoinnit.